2007

Handelingen logo01A

Artikelencluster: Kerk in de wereld van de 'sterken'

Sake Stoppels, Kerk in de wereld van 'de sterken'. Drie Amsterdamse praktijkberichten – Inleiding (3)
Eddy Reefhuis, Kerk voor de sterken: kerk voor de toekomst? Kerkelijke presentie in de kantorenwijk Zuidas in Amsterdam (10)
Sake Stoppels, Gemeentevorming onder hoger opgeleiden in Amsterdam (19)
Marcel Elsenaar, De Tronk. Het prille begin van een open, levende geloofsgemeenschap op IJburg (33)
Henk de Roest, De kerken en de ‘sterken’. Praktisch-theologische reflecties bij drie missionaire praktijkverhalen (47)

Kan de kerk in de wereld van ‘de sterken’ present zijn, of anders gezegd: heeft de kerk het lef om haar gezicht niet alleen aan ‘zwakken’ te laten zien maar ook aan maatschappelijke voorhoedespelers en aan een (toekomstige) intellectuele elite, en zo ja: met welk resultaat? Over deze uitdagende vragen gaat het in een cluster van vijf bijdragen, bestaande uit een inleidend artikel, gevolgd door een drietal praktijkberichten over projecten waarin kerken zich expliciet op ‘de sterken’ richten en afgesloten met een praktisch-theologische evaluatie. Het toeval (?) wil dat de drie projecten alle in Amsterdam zijn gelokaliseerd: a. kerkelijke presentie op de Zuidas, b. gemeentestichting onder jonge, hoogopgeleide Amsterdammers en c. kerkelijke presentie in de Vinexlocatie IJburg. Al deze praktijkverhalen laten zien dat het uitermate lastig is om vanuit de kerken een betekenisvolle relatie op te bouwen met ‘de sterken’, onder andere vanwege het lage prestige van de kerken. Tegelijk blijkt echter dat een sterke motivatie van kerkmensen om daadwerkelijk op een diaconale of missionaire wijze present te zijn in de wereld van ‘de sterken’ tot een verrassende en creatieve overbrugging van de kloof kan leiden. In het evaluerende artikel gaat het over de vraag welke factoren met name een rol spelen bij het slagen van deze kerkelijke initiatieven.
Een tweetal artikelen vervolgens over creativiteit, respectievelijk in de theologie en in de pastorale praktijk, met name van de preekvoorbereiding. In het eerste artikel onderzoekt Alma Lanser de rol en de mogelijkheden van creativiteit in het theologisch domein. Creativiteit is het denken en doen voorbij het reeds bestaande. Je kunt onder andere creatief zijn door het combineren van primaire en secundaire denkprocessen, door het combineren van beeldende en conceptuele vermogens of door het combineren van verschillende perspectieven. De taak van begeleiders bij het ontwikkelen van creativiteit (een gave waarover iedereen beschikt) kan bestaan in het aanbieden procedures die de creatieve denkruimte stimuleren of in het ontwerpen van uitdagende heuristieken. Het artikel van Alma Lanser biedt voorbeelden van beide. Gideon van Dam trekt de lijn van haar artikel door naar de dagelijkse praktijk van pastores – concreet naar een veel terugkerende activiteit van pastores, namelijk het voorbereiden van een preek of het schrijven voor een kerkblad. Hoe kan een proces van creatief schrijven eruitzien? Welke (spirituele) houding past bij deze pastorale taak en welke technieken kunnen je van pas komen bij het creatieve schrijfproces?

Een drietal literatuurberichten vervolgens met informatie over belangrijke publicaties op respectievelijk het gebied van godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming (Evert Jonker), godsdienstpsychologie (Rein Nauta) en de poimeniek (Doris Nauer & Corja Menken-Bekius). Zoals gebruikelijk zijn deze literatuurberichten bedoeld om u in kort bestek een overzicht te geven van de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen op het betreffende vakgebied en om u de weg te wijzen naar specifieke literatuur ter ondersteuning van uw professionele functioneren als pastor of geestelijk verzorger.

Overige artikelen

Alma Lanser, De lange achtste dag. Creativiteit en theologie (65)
Gideon van Dam, Creatief schrijven op een overvolle achtste dag. Over creativiteit in het schrijven van een preek (82)
Evert Jonker, Wijs worden op school. Een literatuurbericht godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming (96)
Rein Nauta, Zin en betekenis, begrijpen en verklaren. Literatuurbericht godsdienstpsychologie (119)
Doris Nauer & Corja Menken-Bekius, Actuele ontwikkelingen in de poimeniek. Een literatuurbericht (135)

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.