1999

Handelingen logo01A

Hier vindt u de jaargangen met daaronder de links naar de afzonderlijke nummers uit de jaargang
Klik op de link van het gewenste nummer en u krijgt een overzicht van dat nummer


 

Editieredactie: Alma Lanser-Van de Velde & Corja Menken-Bekius

 

Goedroen Juchtmans, Vrouwen als rituele experts in huis

Hoe gaan hedendaagse gezinnen om met hun huisrituelen? Om hier zicht op te krijgen heeft de auteur dit gegeven bij een groep Nederlandse gezinnen onderzocht. In dit artikel presenteert zij enkele verrassende uitkomsten, in het bijzonder over de leidende rol van vrouwen bij huisrituelen.

 

Geertje de Vries, Leren zien – leren geloven. Over werken met beeldende kunst in groepen in de gemeente

De auteur neemt ons mee op haar zoektocht naar voorwaarden om met beeldende kunst te werken bij geloofsvormende activiteiten in een geloofsgemeenschap. Ze onderscheidt verschillende wijzen om naar een kunstwerk te kijken. Ook gaat ze in op de taken van de predikant bij het kijkproces en reikt ze manieren aan om met beeldende kunst aan de slag te gaan als pastor of begeleider van geloofsgesprekken.

 

Lieke van Houte & Sake Stoppels, Kerkelijke echtscheidingsrituelen, een nieuwe praktijk?

In sommige kerken kunnen echtparen tegenwoordig ook terecht voor een echtscheidingsritueel. Lieke van Houte zocht uit hoe vaak een dergelijk ritueel in de PKN voorkomt, welke vorm men eraan geeft en hoe de betrokkenen er achteraf op terugkijken. Samen met Sake Stoppels schreef ze er een artikel over. De voorbeelden maken duidelijk dat hier allerlei vragen op antwoord wachten.

 

Corja Menken-Bekius, Men neme een symbool…

Aan de hand van de bespreking van een voorbeeldcasus uit een leerboek voor ritueeldeskundigen, ontmaskert de auteur enkele onderliggende vooronderstellingen die de kern raken van het gebruik van symbolen bij een uitvaart. Zijn symbolen enkel bedoeld om er persoonlijke betekenissen in te stoppen zonder ruimte te laten voor de eigen intentie of inhoud van de symbolen? Moet in een uitvaart enkel de naaste familie erdoor worden aangesproken of doen de andere kerkgangers er ook toe? Kunnen inhoud en vorm van elkaar worden losgekoppeld als het symbolen betreft? Deze bijdrage wil tevens een aanzet tot reflectie zijn over het eigen pastorale handelen in uitvaarten.

 

Elske Cazemier, Preken in dialoog: ervaring en kans

In het tweede nummer van 2008 werd actieve deelname aan de liturgie in de vorm van bibliodrama in het ziekenhuis als casus ingebracht en besproken. Hier gaat het over een dialogische vorm: preken in dialoog met de deelnemers aan de liturgie. De auteur leerde het in gesprek met mensen met een verstandelijke handicap en ziet het als kans voor menige geloofsgemeenschap op zoek naar inspiratie. De dialogische preek is ook de preekvorm bij uitstek om kinderen en jongeren actief bij de liturgie te betrekken: iedereen kan meedoen en concentreert zich op wat er gebeurt. Voorganger en gemeente zoeken samen naar betekenissen van de bijbelse boodschap in hun leven.

 

Ciska Stark, Samen preken. Een reflectie op dialogische prediking. Evaluatie van de casus van Elske Cazemier

De auteur van dit artikel reflecteert over de casus ‘Preken in dialoog’. Door de kansen van de dialogische preekvorm te erkennen én de beperkingen ervan in kaart te brengen, daagt ze uit om de hieraan verbonden aspecten goed voor ogen te houden. Ze gaat in op drie thema’s: de hoorders, de prediker en de tekst in relatie tot de boodschap. Tot slot evalueert ze deze vorm van prediking.

 

Reijer J. de Vries, Pastoraat als discipelschap. Over de bijdrage van Thurneysen aan de hedendaagse pastoraaltheologie

De auteur vertaalt de praktische theologie van Thurneysen voor de praktijk van het hedendaagse pastoraat. Aan de hand van een casus uit het onderzoek van Schelling (1996) laat hij zien dat Thurneysens gespreksmodel een belangrijk perspectief biedt op het pastorale gesprek. Ondanks alle kritiek draagt deze theologie bij aan de houding van de pastor in pastorale contacten en aan de evaluatie van gesprekken met (zoekende) gelovigen.

Editieredactie: Wim Smeets, Kris Vissers & Ries van de Sande

 

Overzicht artikelen

Kris Vissers, Jeroen Hasselaar, Ries van de Sande & Wim Smeets, Palliatieve zorg in stervensbegeleiding (2)
Ries van de Sande, Jeroen Hasselaar, Judith Prins & Wim Smeets, ‘Ik zal de oogst niet zien…’ Spirituele zorg voor stervenden in een ziekenhuis: een multidisciplinaire benadering (13)
Daan Van Speybroeck, Kunst, met de dood voor ogen (27)
Marinus van den Berg & Carlo Leget, Grenzen om te leven bevraagd (39)
Hans Schilderman & Hanneke van Laarhoven, Kwaliteit van leven in de zorg rond het levenseinde (45)
Martine Bakema, Sterven in vrede, met een zegen op de lippen (53)
Thomas Quartier, Rituele creativiteit en stervensbegeleiding (57)
Yvonne Engels & Ries van de Sande, ‘Het schaap en de herder: elkaar ontgroeid?’ Over palliatieve ketenzorg (63)

 

Editieredactie: Sake Stoppels


Overzicht artikelen

Florus Kruyne, Een taalspel van hoop. Oplossingsgerichte gespreksvoering in pastoraat en geestelijke verzorging (4)
Irene van der Meulen, Ja of nee? Conciliaire besluitvorming in de plaatselijke kerk bij heikele kwesties (15)
Anne Stael, Mogelijk, niet gemakkelijk. Samenwerking tussen imams en pastores (27)
Gé Speelman, Leiderschap als gespreksthema tussen christenen en moslims (39)
Jan Post Hospers, Over soebatten en plaatselijke contacten tussen moslims en christenen (54)

+ Rubrieken: Aan de lezer, Beeldbeschouwing, Boekbespreking, Column, Webnieuws, Wetenschapsnieuws, Bij de voorkant, Agenda

Editieredactie: Maarten den Dulk, Bart Koet & Corja Menken-Bekius


Overzicht artikelen

Maarten den Dulk, Bart Koet & Corja Menken-Bekius, De Bijbel functioneel (4)
Marcus van loopik, Een leeg altaar. De praktijk van bijbelverhalen in de Joodse traditie (7)
Bart Koet, Woord in beeld. Over katholieken en Bijbel (17)
Klaas Spronk, Bijbel en praktijk in de protestantse traditie (26)
Maarten den Dulk & Corja Menken-Bekius, De kruisweg van Flop Vinken (37)
Marie-José van Bolhuis, Ook het Boek blijft open. Over een bijbelgroep in de psychiatrie (41)
Huub Oosterhuis, Het visioen tot ritueel gelouterd. Tien aantekeningen over Bijbel en liturgie (45)
Maarten den Dulk & Corja Menken-Bekius, Echte kunst is religieus. Op bezoek bij Jaap de Vries (51)
Ingrid de Zwart, Leren aan de Bijbel. Een zoektocht (55)
Marius van Leeuwen, In het krachtenveld van de Bijbel. Enkele hermeneutische kanttekeningen (62)

 

Editieredactie: Henk de Roest


Overzicht artikelen

Jodien van Ark & Theo Witkamp, Casus en reflectie: De zondag zonder organist (3)
Casus: Kerkverlaters (15)
Thomas Quartier, Vieren als gemeenschap? Reflectie bij de casus ‘Kerkverlaters’ (17)
Casus: Leven in liturgie. Bibliodrama in de zondagsviering (22)

Nico Derksen, Geloofscommunicatie door middel van bibliodrama. Reflectie bij de casus ‘Leven in liturgie’ (27)
Casus: Toneel, drama, mime, etc. in de kerkdienst? (31)

Hans Siemerink, Wat is er al dan niet ‘Bijbels’ aan toneel in de kerkdienst? Reflectie bij de casus ‘Tonneel, drama, mime, etc. in de kerkdienst?’ (34)
Corja Menken-Bekius, Casus en reflectie: Als het zout niet meer zout… (38)
Casus: Leiderschap en ambt (44)

Henk de Roest, Het ambt is ‘spiritueel’ of het is vacant. Reflectie bij de casus ‘Leiderschap en ambt’ (47)
Theo Boer, Moreel beraad en moreel beleid in de kerk (56)

 

Subcategorieën

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.