1999

Handelingen logo01A

De Thomas More Academie organiseerde op 30 mei 1996 in Amersfoort een studicdag over HIV, aids en zingcving. Een tweetal inlcidingen die tijdens deze studiedag werden gehouden treft u in dit nummer aan. Jan Rolies schetst om te beginnen de socio-culturelc context waarbinnen het HIV-virus opdook en hij beschrijfl waarora HIV de zelfbeleving van velen zo dicp schokte dat het leidde tot een veranderde houding ten opzichte van leven, Hjden en dood en tot een verandering van seksuele praktijken. Hans van der Ven maakl ons - in de vorm van een mijmerende reflectie - deelgenoot van zijn overwegingen naar aanleiding van verhalen van aidspatienten. De drie thema's die daarbij aan bod komen zijn liefde, tragiek en dood.
Vanwegc de onderlinge verwevenheid van psychologie, mens-beeld en pastoraat, en van antropologie en theologie, schetst Gerben Heitink in het kort de karakteristieken van een zcstal psychologische en therapeutischc scholen. Met het oog op de praktijk van het pastorale gesprek gaat hij bij elke school na wclke mensvisie eraan ten grondslag ligt, wclke aandacht er is voor religie, wat er in theologisch opzicht voor kanttekeningen te plaatsen zijn, en hoe de betreffende mensvisic doorwerkt in het pastoraat. In een slotevaluatic formuleert hij hoe de verschillende invalshoeken elk op hun eigen, elkaar aanvuilende manier licht werpen op 'heel de mens'.
In zijn artikel De tv als 'pastor' schetst David Mol de gespannen verhouding tussen pastoraat en teievisie. Het intrin-sieke verband dat er biijkt te bestaan tussen teievisie en religie is er de oorzaak van dat de kerk gevoelig bleek voor de concur-rentie van de tv. Een programma als All you need is love maakt duidelijk dat de teievisie een deel van de taken van een pastor heeft overgenomen. Het levert pastores echter tcgelijkertijd een voorbeeld op van een goede, votgens de auteur zelfs 'pastorale7 gesprekstechnick.
Twee lang uitgevallen boekrubricken besluiten deze editie. Harry Spee bespreekt boeken op het vakgebied van de diaconiek, terwijl Paul Post deze keer het literatuuroverzicht liturgiek voor zijn rekening heeft genomen.

Artikelencluster: Reflecties bij HIV en aids

J. Rolies, HIV. Contextualisering van een gevreesde ziekte
J. A. van der Ven, Enkele reflecties bij aids

 

Overige artikelen

G. Heitink, Pastoraat en psychologische scholen
D. G. W. Mol, De tv als 'pastor'
P. G..I. Post, Liturgische bewegingen: een literatuurbericht
H. L. M. Spec, Literatuuroverzicht rond diaconie

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.