menu

Welkom!

U bevindt zich op de website van Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap, het voormalige Praktische Theologie. Nederlands Tijdschrift voor Pastorale Wetenschappen.


Hier vindt u:
- een overzicht van de huidige en vorige jaargangen van het tijdschrift
- de (vaak uitgebreidere) artikelen die niet in de papieren versie van Handelingen
  werden gepubliceerd
- de literatuurberichten die een overzicht geven van recent verschenen publicaties
  op een deelterrein van de praktische theologie en religiewetenschap

16-06-14

Literatuurbericht Diaconaat 2010-2013

Omdat het literatuurbericht momenteel niet op de gebruikelijke wijze als pdf-document is te downloaden, kunt u dat hier apart doen

06-06-14

Nieuwste nummer 2014/2

Harald Sohlberg, ‘Nacht’ (kerk van Røros), 1904

De dood leeft

"Het zou wel eens kunnen zijn dat de dood tegenwoordig meer leeft en ter sprake komt dan we op het eerste gezicht denken." Zo eindigt Hans Schilderman zijn Aan de lezer. En dat lijkt een goede typering van dit nummer van Handelingen. Rondom de dood is van alles in beweging. Op medisch, geesteswetenschappelijk, theologisch en publiek terrein. Aanleiding om in dit nummer van Handelingen enkele auteurs het ‘levende doodsbewustzijn’ te laten bespreken. Het gaat daarbij niet altijd over de rouw bij nabestaanden, maar juist ook over de zingeving aan het leven op het moment dat de dood zich aandient, zij het in de vorm van een terminale ziekte, een hoge leeftijd of een voorgenomen keuze om het leven te verlaten. Wat maken mensen op dat moment mee aan betekenis of zinverlies? Wat is de kwaliteit van leven op het moment dat ziekte, pijn, angst, spijt en verdriet rond de naderende dood het dagelijks leven lijken te bepalen? Wat zijn de thema’s in gesprekken over de dood? Kan de dood vanuit het perspectief van het leven ritueel betekenis krijgen? Hoe wordt er geoordeeld over het levenseinde? Wat gaat er in mensen om als ze met de dood worden geconfronteerd en hoe is daar vanuit pastorale en geestelijke verzorgingsoptiek hulp bij te bieden?

Over zulke vragen gaat dit interessante nieuwe nummer van Handelingen.

Zie voor meer info over dit nummer Aan de lezer van hoofdredacteur Hans Schilderman, het introductieartikel en het uitgebreidere overzicht van dit nummer.

Dit nummer verschijnt 14 juni 2014

Naar boven

Het nieuwste nummer in de vernieuwde opmaak is te bestellen voor slechts € 14,-

Of bestel een proefabonnement: 2 nummers voor € 15,-

06-06-14

Komende nummers

Wat komt er in de komende nummers?

2014/3

Thema: Professionalisering van theologen

Wat is nodig om theologen adequaat voor te bereiden op het werkveld waarin zij als professionals werkzaam zullen zijn? Theologen kom je tegen in diverse sectoren van de samenleving: in de kerk, vanzelfsprekend, maar ook in de zorg en in het onderwijs, bij justitie, defensie en in het welzijnswerk. In al deze sectoren functioneert de theoloog als professional, maar wat de diverse sectoren aan specifieke kwaliteiten van de professionals verwachten verschilt nogal. Hoe kan de opleiding aansluiten bij ‘wat wij en de kerk in deze tijd nodig hebben’, een vraag die twee jaar geleden krachtig opklonk uit het manifest ‘Dominee 2.0’. Welke ontwikkelingen en thema’s in de diverse werkvelden van theologen zijn richtinggevend voor de professionalisering van theologen in initieel en post-initieel onderwijs? In dit themanummer belichten vijf auteurs vanuit vijf verschillende perspectieven de professionalisering van de theoloog.

Verschijningsdata 2014

2014/3 verschijnt begin juni, zie hierboven
2014/4 verschijnt begin december, zingeving op hoge leeftijd

 

Naar boven

In de papieren versie van Handelingen 2014/1 is een fout geslopen in het trendbericht van Henk de Roest. Daarom stellen we het artikel nu digitaal beschikbaar. U kunt het downloaden als pdf-bestand door te klikken op trendbericht

 

Beeldmeditatie

De beeldmeditaties staan nu ook op de website.

Naar boven

Foto's symposium 18 dec 2013

Naar boven


Presentaties symposium 18 dec 2013

‘Oordeels- en besluitvorming bij ethische kwesties’

Onder deze titel organiseerde Handelingen i.s.m. met

  • de masteropleiding geestelijke verzorging van de Universiteit Utrecht
  • het KPV-Centrum van het Radboudumc

in samenwerking met

  • en de diensten geestelijke verzorging van
    - het Catharina Ziekenhuis Eindhoven
    - het UMC Utrecht
    - en het VUmc Amsterdam

  • en de Universiteit voor Humanistiek

op 18 december 2013 een symposium in Utrecht
Dit symposium was gekoppeld aan het themanummer van Handelingen

Hieronder vindt u de diverse presentaties op dit symposium
(klik op de auteursnaam om de presentatie als pdf-bestand te downloaden)

Loes Berkhout, Ethische reflectie in het WKZ
Norbert Steinkamp, Moreel beraad: Met rust luisteren...
Benita Spronk, Tragiek in morele casuïstiek
Eric van de Laar, Ethiek in de organisatie, Taak voor de geestelijk verzorger?
Hans Schilderman, Oordeels- en besluitvorming bij ethische kwesties, Terugblik en vooruitblik

Naar boven

Gezocht: casus

Handelingen neemt regelmatig casussen met reflectie op. Een casus is de beschrijving van een praktijksituatie, uitmondend in eerste overwegingen (evaluatie) met een centrale vraag of een gericht handelingsvoorstel. Het onderwerp van de casus biedt ‘stof tot denken’ en nodigt uit tot eigen reflectie of experimenteren. De auteur van de casus is een van de actoren. Hij of zij schrijft vanuit de eigen rol en het eigen perspectief.

Een casusbeschrijving heeft een opbouw in drie delen:

- situatiebeschrijving (context, betrokken actoren)
- beschrijving van een gebeuren
- eerste overwegingen (motivatie, legitimatie, problematisering), vraagstelling of handelingsvoorstel 

Bij de casus wordt door een tweede auteur een reflectie geschreven, in open dialoog met de casus-auteur. Deze auteur wordt door de redactie aangezocht.

Degene die een casus instuurt, krijgt van de redactiesecretaris bericht of de casus wordt aangenomen of bepaalde wijzigingen behoeft. Na goedkeuring wordt de casus binnen een termijn van twee jaar geplaatst. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt met de auteur overlegd. Een ingediende casus mag in die periode niet elders worden gepubliceerd.

Naar boven

Laatste Nieuws:

Literatuurbericht diaconaat 2010-2013

In dit Literatuurbericht is een selectie te vinden van publicaties op het terrein van het diaconaat...

lees meer >